KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka VTM Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Pszczynie, ul. Cieszyńska 36, 43-200 Pszczyna, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, nr KRS: 0000091075, NIP: 5470084184, kapitał zakładowy 310.000,00 zł.

II. Źródło pozyskania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe, zostały nam udostępnione przez Sprzedawcę, u którego zakupiliście Państwo towar podlegający reklamacji z tytułu jego niezgodności z umową.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszonego przez Państwa roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie istotnym interesem administratora jest zapewnienie wsparcia swoim Klientom w realizacji procesów reklamacyjnych. Ponadto, w przypadku gdy koniecznym stanie się przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach, to zostaną Państwo o tym poinformowani.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator w ramach realizacji celu, o którym mowa powyżej przetwarzania następujące kategorie danych osobowych:

  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu;
  • adres zamieszkania lub siedziby.

V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a. osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie, właściciele sklepów partnerskich;

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat, licząc od daty zgłoszenia przez Państwa roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

a. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich bezpłatnej kopii;

b. posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem;

c. posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy będą Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw, to możemy Państwa poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane-osobowe@vtm-holding.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Potrzebujesz więcej informacji
o naszych produktach?

recycling

Produkty VTM Holding posiadają niezbędne certyfikaty i zaświadczenia, spełniając europejskie normy jakości i bezpieczeństwa.

Wyroby produkowane są w nowoczesnej i ekologicznej technologii, a odpady wykorzystywane w procesie recyklingu.