POLITYKA PRYWATNOŚCI
w Spółce VTM Holding Sp. z o.o.
z siedzibą w Pszczynie

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO). Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie Klientów i Kontrahentów jest dla nas bardzo ważne. W Spółce VTM Holding Sp. z o.o., zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych – również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane są przetwarzane oraz które z tych danych i w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: ……………………………… lub pisemnie na adres naszej siedziby, tj. ul.Cieszyńska 36, Pszczyna.

Jednocześnie informujemy, iż:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka VTM Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Cieszyńska 36, 43-200 Pszczyna, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, nr KRS: 0000091075, NIP: 5470084184, kapitał zakładowy 310.000,00 zł.

II. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Jeżeli chcą Państwo się z nami skontaktować, np. w celu nawiązania współpracy, otrzymania oferty, wykonania umowy lub złożenia reklamacji, w tym w ramach obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności koniecznym jest uzyskanie przez nas następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto, jeżeli zaistnieje taka konieczność, poprosimy Państwa o podanie następujących dodatkowych danych osobowych: adres zamieszkania, numer NIP, nazwa pracodawcy. Jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w rekrutacji na stanowisko w VTM Holding Sp. z o.o., również wtedy poprosimy o pewne informacje, które będą konieczne do rozpatrzenia złożonej kandydatury.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a. w celu nawiązania współpracy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b. w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub której stroną jest Państwa Pracodawca lub Zleceniodawca, w tym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c. w celach podatkowo- księgowych oraz innych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

d. w celu obsługi procesu reklamacji i gwarancji, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

e. w celu badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie do poprawy jakości oferowanych produktów i świadczonych usług;

f. w celach marketingowych i promocyjnych polegających na organizacji szkoleń, programów lojalnościowych i akcji promocyjnych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing własnych produktów i usług;

g. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, poprzez rejestrację wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto, w przypadku gdy koniecznym stanie się przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach, to zostaną Państwo o tym poinformowani.

IV. Zakres zbieranych danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową wyłącznie w celach informacyjnych, to zbieramy wyłącznie dane, które są przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, czyli takie dane
które są niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia witryny internetowej oraz zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego działania.

Ponadto, do celów analizy i optymalizacji VTM Holding Sp. z o.o. korzysta z różnych usług, które pomagają nam określić ilu Użytkowników odwiedza naszą witrynę internetową, które produkty
lub usługi przyciągają uwagę Użytkownika oraz w jaki sposób Użytkownik trafia na naszą stronę internetową. Zbierane przez nas dane obejmują m.in. dane dot. częstotliwości i czasu trwania
odwiedzin Użytkowników na naszej stronie internetowej i podejmowanych podczas tej wizyty działań. Dzięki temu możemy rozwijać i udoskonalać naszą stronę internetową, aby była jak
najlepiej dopasowana do Państwa potrzeb.

V. Narzędzia analityczne Google (Google Analytics, Manager Tagów, Google search Console)

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google INC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Viev, CA
94043, Stany Zjednoczone. Usługa Google Analitics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Użytkownika z tej strony internetowej i są zazwyczaj przesyłane
na serwer należący do Google w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jednak w witrynie zostanie aktywowana anonimizacja IP, zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym
na obszarze Państwa członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały to porozumienie, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony.

Informacje zbierane przez Google Analytics są zbiorem danych określających całą grupę, a nie jednostkę. To cechy marketingowe, dzięki którym można poznać powtarzalność zachowań
użytkowników, a także ogólne informacje na ich temat, np. z jakich urządzeń korzystają, jakie słowa kluczowe zaprowadziły ich na stronę, czy kliknęli w daną reklamę itp. Dane zapisane w związku z korzystaniem przez nas z Google Analytics, w tym identyfikator użytkownika, tj. IP oraz nazwę sieci z której Państwo korzystają (w związku z powyższym jeżeli nazywają Państwo sieć z której korzystają za pomocą swoich danych osobowych, możemy uzyskać do nich dostęp) dane te są przechowywane przez okres 50 miesięcy, od daty ostatniego skorzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej. Dane, których okres przechowywania upłynął, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych osobowych można znaleźć na stronach: https://www.policies.google.com/?hl=pl

VI. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a. osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. firmy montażowe, operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie, właściciele sklepów partnerskich;

c. firmy kurierskie i świadczące usługi transportowe oraz pocztowe, które będą dostarczać do Państwa zamówione przesyłki;

d. spółki należące do grupy kapitałowej, do której należy administrator, wyłącznie w celu wykonania umowy,

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

a. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub stroną jest Państwa pracodawca lub zleceniodawca
informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;

b. w przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, będziemy je przetwarzać do momentu jej wycofania. Po upływie wskazanych powyżej terminów, Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

VIII. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach odmowa ich podania będzie skutkowała niemożnością świadczenia przez nas
usług, dotyczy to np. zawarcia umowy, zlecenia transportu towarów do Państwa, obsługi procesu reklamacji lub gwarancji, kiedy to odmowa podania swoich danych w postaci imienia
i nazwiska oraz danych kontaktowych uniemożliwi nam obsługę procesu reklamacji.

IX. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

a. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich bezpłatnej kopii;

b. posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem;

c. posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy będą Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw, to możemy Państwa poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, w celu potwierdzenia
Państwa tożsamości.

X. Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka VTM Holding Sp. z o.o.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnianie w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

XIV. Zabezpieczenia

Komunikacja pomiędzy Państwa komputerem lub urządzeniem mobilnym, a naszym serwerem, gdzie zbieramy Twoje dane osobowe jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL (Secure Socket
Layer).

XV. Zmiana Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności ukaże się z nową datą.

Potrzebujesz więcej informacji
o naszych produktach?

recycling

Produkty VTM Holding posiadają niezbędne certyfikaty i zaświadczenia, spełniając europejskie normy jakości i bezpieczeństwa.

Wyroby produkowane są w nowoczesnej i ekologicznej technologii, a odpady wykorzystywane w procesie recyklingu.